Pozew powinien zawierać adres zamieszkania osoby pozwanej?

Pozew to pismo procesowe wszczynające postępowanie cywilne. Jego treść musi spełniać odpowiednie wymogi formalne i zawierać pewne elementy obowiązkowe, które są określone w ustawie z roku 1964 – Kodeks postępowania cywilnego.

Każde pismo procesowe, także i pozew muszą zawierać

  • oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli czy pełnomocników,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania stron, ich przedstawicieli czy pełnomocników,
  • numer PESEL lub numer NIP powoda, który jest osobą fizyczną lub numer KRS powoda, który nie jest osobą fizyczną,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowę wniosku i dowody potwierdzające dane okoliczności,
  • podpis strony lub jej przedstawiciela czy pełnomocnika,
  • listę załączników.

Wynika z tego w sposób jednoznaczny, że w pozwie należy wskazać miejsce zamieszkania lub adres siedziby stron. Nie wystarczy przy tym samo podanie nazwy miejscowości, ale konieczny jest dokładny adres – ulica oraz numer domu i mieszkania pozwanego.

Niewskazanie w pozwie miejsca zamieszkania osoby fizycznej nie pozwala na nadanie sprawie biegu. W takiej sytuacji sąd wzywa powoda, aby ten w terminie 7 dni uzupełnił braki formalne w pozwie, w przeciwnym wypadku zostanie od odrzucony.

Jak zatem poznać adres zamieszkania osoby, którą chce się pozwać? Podczas zawierania umowy warto pamiętać o wpisaniu dokładnego adresu zamieszkania drugiej osoby, na wypadek jakichkolwiek problemów. W razie potrzeby można również złożyć wniosek do Wydziału Udostępniania Informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA lub do wydziału spraw obywatelskich w danej gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.