Nowe zasady pokrywania kosztów spraw prowadzonych przez straż miejską

To, kto ma pokrywać koszty postępowań prowadzonych przez straże gminne i miejskie, od dawna stanowiło kwestię sporną. Od 1 stycznia 2018 roku zaczną jednak obowiązywać nowe zasady, które mają na celu jasno określić, która ze stron postępowania pokryje koszty z nim związane.

W obecnej sytuacji prawnej ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, dla przykładu, kto ma pokryć koszty stawienia się świadka w procesie prowadzonym przez straże gminne i miejskie. Czy zwrot kosztów dojazdu bądź noclegu lub zadośćuczynienie za utracony przez taką osobę dochód ma pokryć dana jednostka samorządu terytorialnego, któremu podlega straż, czy też Skarb Państwa? Prawo tego jednoznacznie nie przewiduje.

Straże miejskie i gminne podlegają lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego, które posiadają osobowość prawną, a tym samym ich budżet jest odrębny od budżetu państwa. Wątpliwości takie nasuwają się w sytuacjach, gdy w toku procesu należy powołać specjalistę, czy to biegłego, czy tłumacza, dla zapewnienia właściwej realizacji prawa.

Nowe rozwiązania mają na celu jednoznaczne określenie podmiotu, do którego będzie należał obowiązek regulowania takich należności. Przepisy, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku przewidują, że wydatki te regulowane będą tymczasowo przez Skarb Państwa z budżetu krajowego lub przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, a ostatecznie wedle odpowiedzialności za wynik danego postępowania czy procesu. Jeśli dany organ podlega państwu, np. policja czy straż parku narodowego, koszty spadną na budżet państwa, a jeśli straż gminna lub miejska – na budżet gminy. W przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego, koszty postępowania również poniesie Skarb Państwa lub dana jednostka samorządu terytorialnego. Od skazanego pobierane będą koszty przewidziane w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydatki związane z prowadzeniem postępowania będą ustalone na zasadzie ryczałtu. Ryczałt ten nie obejmie jednak kosztów powołania biegłych bądź instytucji wydających opinię w sprawie oraz kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radców prawnych lub adwokatów z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.